THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactLi, Cheng-Han

(Chart 718)

 

                                                Li Hu
                                             [F18]|
                                                  |
                                                 Mu
                                             [F18]|
                                                  |
        __________________________________________|________________________________________________________________________________________________
       |                                       |                      |                                                                            |
       |                                       |                      |                                                                            |
       Fu                             NNF -    Te   = Mme Luo        Liu                                                         Mme Zan =       Xiang        - NNF
    (-303ᴥ)                               | (-303ᴥ) | [F18]      M of Wuyang                                                     [F18]   | M of Yangquan Post |
  [F18]|                                  | [F18]   |            (c248-303)                                                              |      (->300ᴥ)      |
       |                                  |         |            [F18]                                                                   |      [F18]         |
       |                                  |         |                                                                                    |                    |
       |                                  A         B                                                                                    |                    |
       |       ___________________________|_________|________________________________                                                    |                    |
       |      |                      |                                               |                                                   |                    |_______
       |      A                      B                                               B                                                   |       _ _ _ _ _            |
       |      |                      |                                               |                                                   |      |          \          |
     Hong    Shi            NNF -  Dang   = Mme Luo                  Mme Ren =     Xiong    - NNF  = Mme Ran           Mme Yan =       Shou       - Mme Li  - NNF    Fu
     [F8]   [F18]               | (-303x) |  ᴥ335                    [F18]   | Emp of Cheng |      | [F18]             [F18]     Emp of Cheng-Han | [F18]   |       [F18]
                                | [F18]   |  [F18]                           |    306-34†   |      |                                  338-43†     |         |
                                |         |                                  |   (274-334)  |      |                                 (300-43)     |         |
                                |         |                                  N   [T49][F18] |      |                                 [T49]        |         |
                                |         |                                                 |      |                                              |         |
                                A         B                                                 A      B                                              |         |
        ________________________|_________|_______________________               ___________|______|_____________                                 |         |
       |          |                    |             |            |             |          |        |            |                            ____|         |____________
       A          A                    A             B            A             A          A        A            B                           |                           |
       |          |                    |             |            |             |          |        |            |                           |                           |
      Han        Zhi   = Mme Zan      Du            Ban          Wu            Yue         Ba      Bao           Qi      = Mme Yan          Shi        = Mme Li        Guang,
    (-323x)    (-323x)    ᴥ335      (-334m)    Emp of Cheng    (-347x)    K of Jianning  [F18]    [F18]     Emp of Cheng   [F18]      Emp of Cheng-Han   [F18]     M of Linqiong   
    [F18]      [F18]      [F18]       [F18]        334m        [F18]         334-38ᴥ                          334-38
                     343-47                     (-s344)
                                                 (288-334)                   [F18]                           (>313-38s)                   (?-361)                     [F18]
                                                [T49]|[F18]                                                  [F18]                        [F18]
                                                     |
                                                     |
                                                    You
                                                   [F18]


 

Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
2023 The Universal Compendium
All Rights Reserved.